782

Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych


Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” realizuje projekt: „Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych ponadregionalnego szpitala pediatrycznego Instytutu “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” nr: POIS.09.02.00-00-0163/19 w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” realizuje projekt: „Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych ponadregionalnego szpitala pediatrycznego Instytutu “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” nr: POIS.09.02.00-00-0163/19 w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

1. Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 21 250 000 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 21 250 000 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych tytułem dotacji celowej: 17 000 000 zł (80% wydatków kwalifikowalnych)

Wartość dofinansowania z EFRR tytułem płatności: 4 250 000 zł (20% wydatków kwalifikowalnych)

Beneficjent: Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

 

2. Cel projektu:

Głównym celem projektu jest uprawnienie procesu diagnostyki i leczenia pacjentów pediatrycznych z całego kraju, skrócenie czasu diagnostyki, a w konsekwencji pobytu w szpitalu oraz przeniesienie wykonywania części procedur do lecznictwa ambulatoryjnego, który możliwe będzie do osiągnięcia poprzez wymianę aparatury medycznej i innej oraz remont i dostosowanie pracowni diagnostycznych, oddziałów szpitalnych do obowiązujących przepisów prawa oraz aktualnych potrzeb.

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie poprawa poziomu, jakości i standardów opieki medycznej, co w dłuższym okresie przełoży się bezpośrednio na podniesienie zdrowotności mieszkańców całego kraju, poprawę jakości ich życia oraz zmniejszenie kosztów społecznych leczenia. Wzrost dostępność do świadczeń dzięki realizacji projektu wpłynie w rezultacie na zwiększenie liczby leczonych w IPCZD. Końcowym beneficjentem projektu będą pacjenci i ich opiekunowie, którzy dzięki nakładom inwestycyjnym na zakup aparatury medycznej, będą mogli skorzystać z wysokiej jakości badań. Zakup aparatury wiąże się także ze zwiększeniem możliwości diagnostycznych.

 

3. Zakres rzeczowy projektu:

Projekt zakłada modernizację oraz dostosowanie do potrzeb i obowiązujących wymagań prawnych infrastruktury oddziałów oraz pracowni diagnostycznych na potrzeby pediatrii oraz innych oddziałów ukierunkowanych na leczenie dzieci, a także wymianę wyeksploatowanej aparatury medycznej w pracowniach oraz w oddziałach szpitalnych. Zakres projektu dotyczy wykonania prac remontowych w oddziałach oraz pracowniach tj.: w Oddziale Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Oddziale Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Oddziale Neurologii i Egiptologii w tym w Pracowni Potencjałów Wywołanych i EMG oraz Pracowni EEG i Wideometrii, Oddziale Neurochirurgii, Oddziale Otolaryngologii, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, w tym w Pracowni Rezonansu Magnetycznego oraz Pracowni Ultrasonografii.

Dodatkowo zostanie wymieniona następująca aparatura medyczna: aparat MRI, aparat EEG, aparat EMG, respirator, kardiomonitory (4 szt.), gastroskopy (2 szt.), kolonoskopy (2 szt.), pH- metr, holtery ciśnieniowe (2 szt.), endoskop otolaryngologiczny diagnostyczno- zabiegowy, przyłóżkowy aparat RTG, przyłóżkowy aparat USG, bronchoskop.  W trosce o jakość udzielanych świadczeń, a także poziom satysfakcji i bezpieczeństwo pacjentów oraz ich opiekunów wymianie ulegną łóżka dla pacjentów wraz z materacami oraz sprzęt komputerowy.

 

4. Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju) opracowała i udostępniła narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego dotyczących realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

skorzystać z formularza na dedykowanej stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

POIS.09.02.00-00-0163/19 – „Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych ponadregionalnego szpitala pediatrycznego Instytutu “Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.