16995

Klinika Onkologii


Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska

Zastępca Kierownika Kliniki: lek. Olga Rutynowska-Pronicka

Lokalizacja: budynek E, piętro VII

Sekretariat tel: +48 22 815 17 87, +48 22 815 17 81,

Sekretariat fax: +48 22 815 75 75

Adres e-mail: onkologia@ipczd.pl


Struktura Kliniki

Profil działalności

Klinika zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich guzów litych u dzieci i młodzieży. Corocznie leczonych jest 450 pacjentów. Średnia liczba hospitalizacji w roku wynosi ponad 3000.

Przedmiot szczególnego zainteresowania Kliniki stanowią nowotwory ośrodkowego układu nerwowego.Jednolity program kompleksowego leczenia tych guzów opracowany w naszej Klinice został wdrożony i jest stosowany we wszystkich ośrodkach onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce.

 

W ramach naszej Kliniki leczeni są pacjenci z:

 • nieoperacyjnymi glejakami o niskim stopniu złośliwości,
 • glejakami o wysokim stopniu złośliwości, medulloblastoma, wyściółczakami, guzami zarodkowymi ośrodkowego układu nerwowego, guzami pnia mózgu oraz innymi rzadko występującymi nowotworami (rak splotu naczyniówkowego, atypowy guz teratoidny rabdoidny, oponiaki złośliwe).
 • nerwiakiem zarodkowym,
 • guzem Wilmsa,
 • mięsakami tkanek miękkich (rhabdomysosarcoma i nie- rhabdomyosarcoma),
 • siatkówczakiem,
 • wątrobiakiem zarodkowym i rakiem wątrobowokomórkowym,
 • guzami kości (mięsak kościopochodny, mięsak Ewinga),
 • oraz innymi rzadko występującymi guzami litymi (rak nerki, rabdoidny guz nerki, mięsak jasnokomórkowy nerki, rak trzustki, raki przewodu pokarmowego, rak ślinianki, rak nosogardła),
 • chłoniakami nieziarniczymi oraz z chłoniakiem Hodgkina (w tym u dzieci z zespołami niedoboru odporności).

Osiągnięcia

 • Wprowadzenie w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, a następnie na terenie Polski nowej strategii leczenia siatkówczaka opartej na rozpoczęciu leczenia od chemioterapii. Spowodowało to praktycznie wyeliminowanie radioterapii, co z kolei w widoczny sposób skutkuje zmniejszeniem liczby drugich nowotworów (zwłaszcza w rodzinnej postaci choroby) oraz zminimalizowaniem ryzyka zagrożenia życia u tych pacjentów (nie stwierdzono ani jednego przypadku zgonu w ciągu 15 lat obserwacji).
 • Wprowadzenie zaadoptowanego z protokołu SIOP programu chemioterapii w leczeniu nieoperacyjnych glejaków o niskim stopniu złośliwości w miejsce stosowanej wcześniej radioterapii. Efektem tego jest znaczna poprawa wyników leczenia tych nowotworów (5-letnie przeżycie całkowite wzrosło z 72 do 95%) i zmniejszenie ryzyka powikłań po radioterapii.
 • Wprowadzenie programu kompleksowego postępowania (diagnostyki i leczenia) w nowotworach pnia mózgu z wyłączeniem biopsji. Efektem jest eliminacja powikłań okołooperacyjnych i poprawa jakości życia pacjentów. Dołączenie chemioterapii do radioterapii pozwoliło na poprawę wyników leczenia potwierdzoną znacznym zwiększeniem przeżyć 1,2 i 3-letnich.
 • Wyeliminowanie radioterapii u dzieci poniżej 3 roku życia leczonych z powodu guza mózgu. Zastąpienie radioterapii autorskim programem chemioterapii, a następnie wprowadzenie programu leczenia na terenie całej Polski. Wyeliminowano w ten sposób odległe następstwa radioterapii przy takich samych wynikach leczenia.
 • Opracowanie i wprowadzenie na terenie Polski autorskiego programu kompleksowej diagnostyki i leczenia pacjentów z najczęstszym nowotworem złośliwym ośrodkowego układu nerwowego - Medulloblastoma, a w szczególności stratyfikacja do grup ryzyka pozwalająca na poprawę wyników leczenia oraz ograniczenie jego odległych następstw poprzez redukcję radioterapii w grupie ryzyka standardowego.
 • Opracowanie autorskiego programu kompleksowego leczenia glejaków o wysokim stopniu złośliwości - dołączenie chemioterapii do stosowanej wcześniej chirurgii i radioterapii znacznie poprawiło wyniki leczenia. Upowszechnienie programu na terenie Polski.
 • Wprowadzenie autorskiego programu chemioterapii pozwoliło na podwojenie całkowitego przeżycia u pacjentów z wyściółczakami.
 • Zaadoptowanie i wprowadzenie w IPCZD światowych programów kompleksowego leczenia nowotworów mózgu rzadko występujących (rak splotu naczyniówkowego, Atypical Teratoid Rhabdoid Tumor).
 • Opracowanie programu komputerowego pozwalającego na prowadzenie Krajowego Rejestru procesu diagnozowania i leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego na terenie całej Polski. Koordynacja leczenia guzów ośrodkowego układu nerwowego na terenie kraju w ramach Polskiej Grupy ds. Neuroonkologii Dziecięcej wspierana Narodowym Programem Zwalczania Chorób Nowotworowych.
 • Opracowanie i wydanie podręcznika pt: „Nowotwory Ośrodkowego Układu Nerwowego u dzieci. Diagnostyka i leczenie” (2006r.).
 • Zastosowanie MR z użyciem perfuzji, dyfuzji, spektroskopii wodorowej oraz badania czynnościowego MR w diagnostyce i monitorowaniu leczenia pacjentów z guzami OUN oraz ich różnicowania od zmian nienowotworowych.
 • Wprowadzenie metod biologii molekularnej w diagnostyce i stratyfikacji nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, neuroblastoma oraz innych guzów litych.
 • Wprowadzenie wspólnie z Kliniką Chirurgii i Transplantacji Narządów programu indywidualnej chemioterapii ratującej z następowym przeszczepieniem narządu, co zwiększyło szansę wyleczenia u pacjentów z dużym zaawansowaniem miejscowym oraz przerzutami odległymi hepatoblastoma.
 • Opracowanie indywidualizowanego programu leczenia obustronnych oraz wieloogniskowych guzów Wilmsa.
 • Wprowadzenie skutecznych i bezpiecznych indywidualizowanych programów kompleksowego leczenia nowotworów złośliwych u noworodków.
 • Wprowadzenie autorskiego programu zachowawczego leczenia malformacji naczyniowych i naczyniaków zagrażających życiu u niemowląt i dzieci.
 • Monitorowanie odległych następstw leczenia u ozdrowieńców po chorobie nowotworowej.
 • Opracowanie zasad kompleksowej opieki nad pacjentami z zespołami genetycznymi usposabiającymi do chorób nowotworowych i ich leczenia:
  • Fakomatozy (Neurofibromatoza typu 1 i 2, Stwardnienie guzowate),
  • Zespół Nijmegen,
  • Zespół Gorlina.

Zespół

 • 1 Prof. nadz. dr hab n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska (kierownik Kliniki),
 • 16 lekarzy asystentów (w tym 7 specjalistów onkologii i hematologii dziecięcej, 12 specjalistów pediatrów, 1 chirurg dziecięcy, 3 lekarzy rezydentów),
 • 51 pielęgniarek Oddziału Onkologii,
 • 9 pielęgniarek Oddziału Dziennego Chemioterapii,
 • 2 psychologów,
 • 6 sekretarek medycznych,
 • 5 opiekunek medycznych,
 • 1 rehabilitant.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.