4979

Patronaty


Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” to nie tylko specjalistyczny szpital pediatryczny, to także istotny partner w kampaniach społecznych i edukacyjnych. Naszym patronatem obejmujemy akcje, które przyczyniają się do wzrostu świadomości w zakresie profilaktyki zdrowia oraz edukacji zdrowotnej. Patronujemy publikacjom naukowym, badaniom i konferencjom. Jesteśmy partnerem programów prozdrowotnych, edukacyjnych i naukowych. Wierzymy, iż tego typu wysiłki łączą placówki medyczne, instytucje i organizacje pozarządowe oraz firmy, aby ich wspólne działania zmierzały do poprawy jakości opieki medycznej i poziomu zdrowia dzieci w Polsce.


Udzielone Patronaty Honorowe 2022:

 • II Ogólnopolska Studencka Konferencja Neonatologiczna (5 listopada 2022)
 • Konferencja "Wyzwania XXI wieku w diagnozie i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego" (11 czerwca 2022)
 • I Ogólnopolska "Neonatologicza Konferencja Naukowa Pielęgniarek i Położnych" (12 marca 2022)
 • Konferencja "Standardy Medyczne w Praktyce Neonatologicznej i Pediatrycznej" (4-5 marca 2022)
 • XIII Ogólnopolski Dzień Szczepień (24 stycznia 2022)

Udzielone Patronaty Honorowe 2021:

 • IX edycja Konferencji "Standardy Medyczne w praktyce neonatologicznej i pediatrycznej" (12-13 marca 2021)
 • Kampania edukacyjna ,,Zdrowie Kobiety i Dziecka" (30 czerwca 2021)
 • I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa  (6 listopada 2021)
 • XVII Konferencja Naukowa pt. ,,Narastające problemy u dzieci i młodzieży we współczesnym świecie" (27 listopada 2021)
 • XVIII Sympozjum „Interdyscypolinarne problemy Chirurgii Dziecięcej i Pediatrii"  (10-11 grudnia 2021)

Udzielone Patronaty Naukowe 2022:

 • XXI Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy (22-28 lutego 2022)
 • Twoje dziecko - kampania edukacyjna (1 czerwca 2022)
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zaburzenia karmienia i jedzenia -współczesne wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne (21 października 2022)

Udzielone Patronaty Naukowe 2021:

 • XX Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy (22-28 lutego 2021)
 • Warsztaty dla lekarzy w trakcie specjalizacji z immunologii (8-9 października 2021)
 • EVIDAS 5-ta edycja   (15-16 października 2021)
 • Kampania informacyjno-edukacyjna na temat narastającego problemu krótkowzroczności wśród dzieci w Polsce „UWAGA krótkowzroczność”  (14 październiak - 31 grudnia 2021)

INSTRUKCJA ubiegania się o patronat honorowy lub merytoryczny

 

W celu usprawnienia procedury ubiegania się o patronat Dyrektora IPCZD/merytoryczny przygotowaliśmy skróconą instrukcję oraz formularz wniosku.

1) Należy uważnie zapoznać się z Regulaminem udzielania patronatów i niniejszą instrukcją oraz pamiętać o dochowaniu terminu ubiegania się o patronat. Wnioski należy składać co najmniej na 2 miesiące przed planowanym wydarzeniem.

2) Należy upewnić się, że we wniosku znalazły się wszystkie wymagane informacje nt. planowanego przedsięwzięcia, takie jak:

 • Pełna nazwa, termin i miejsce,
 • Imię nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za organizację przedsięwzięcia,
 • Źródła finansowania,
 • Określenie celu i uczestników, do których przedsięwzięcie jest kierowane,
 • Inni partnerzy i sponsorzy przedsięwzięcia,
 • Planowane działania promocyjne.

Oraz, że zostały do niego dołączone dokumenty:

 • Szczegółowy program i materiały merytoryczne,
 • Materiały z poprzedniej edycji przedsięwzięcia (jeśli dotyczy).

Prosimy pamiętać o podpisaniu wniosku!

 

Brak którejkolwiek z wymienionych informacji spowoduje prośbę o uzupełnienie wniosku i przedłużenie procedury. Nieuzupełnienie informacji spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

3) Wniosek i załączone dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: w przypadku patronatu naukowego dyr.naukowy@czd.pl w przypadku patronatu honorowego redakcja@ipczd.pl : lub pocztą tradycyjną na adres:

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Nauki,

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa.

4) O przyznaniu patronatu poinformujemy w ciągu 14 dni od złożenia kompletnego wniosku. Patronat udzielany jest na podstawie umowy pomiędzy IPCZD a organizatorem przedsięwzięcia. W szczególnych przypadkach organizator może się ubiegać o zwolnienie z opłaty.

5) Umowa zostanie przesłana drogą elektroniczną. Podpisaną umowę należy odesłać pocztą tradycyjną. Na adres podany w regulaminie.

6) Odpowiednie logotypy prześlemy do organizatora drogą elektroniczną.

 

UWAGA: Interesują nas wszystkie wydarzenia, którym patronujemy. Dlatego, prosimy o zgłaszanie zmian (np. zmiany miejsca wydarzenia) oraz ewentualne uzupełnianie danych (o nowe punkty programu, kolejnych sponsorów, partnerów, uzyskane patronaty…).

 

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt z Rzecznikiem Prasowym:  k.gardzinska@ipczd.pl

Propozycje współpracy w ramach projektów naukowych (badania, publikacje, konferencje naukowe) prosimy kierować do sekretariatu Zastępcy Dyrektora ds. Nauki: dyr.naukowy@czd.pl

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.