3961

Deklaracja dostępności


Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, ul. Aleja Dzieci Polskich 20 04-730 w Warszawie, zobowiązany jest zapewnić dostępność strony internetowej https://www.czd.pl/ do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).


Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.czd.pl

Data publikacji strony internetowej
2021-02-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji
2023-05-18

Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 2022-04-11
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 


Podmiot

Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

 

Adres strony internetowej
https://www.czd.pl

 

 

Status zgodności

Strona https://www.czd.pl jest częściowo zgodna ze standardem WCAG 2.1. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • utrudnienia występujące na stronie:
 • w serwisie obecne są treści, które są wyróżnione tylko kolorem,
 • niektóre treści i elementy interfejsu użytkownika na stronie mają niewystarczający kontrast graficzny do tła,
 • na stronie głównej serwisu występują utrudnienia w nawigowaniu klawiaturą,
 • w niektórych treściach publikowanych na stronie brak jest podtytułów ułatwiających nawigowanie.

Instytut zobowiązuje się do poprawy dostępności strony przy najbliższej aktualizacji.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • zmiana kontrastu,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • lektor treści

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt redakcja@ipczd.pl, tel. +48 22 815 16 50 lub 22 815 78 16.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Instytut zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

 

Dostępność architektoniczna

 1. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” prowadzi podstawową działalność i/lub obsługuje interesantów w 17 budynkach.
 2. W tych budynkach zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 3. Zastosowane zostały również rozwiązania architektoniczne, środki techniczne oraz posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 4. W budynkach zapewnione są informację na temat rozkładu pomieszczeń.
 5. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób w 5 budynkach. Dotyczy to budynku C, D, E, RE i PIO (Pediatria).

"Dostęp tłumacza języka migowego - jednostka oferuje usługi tłumacza języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania w sekretariacie poradni/oddziału"

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.